Loading
IKT roadmap / Strategi og roadmap for varmepumper
 

Strategi og roadmap for varmepumper

Smart Grid Ready varmepumper
– hvor bliver de af?

Dette er et kort notat, som resumerer resultaterne i ForskVE projektet HPCOM vedrørende prioritering af fremtidig forskning og udvikling inden for varmepumper og fleksibelt elforbrug – det såkaldte Smart Grid.

Der er bred energipolitisk tilslutning til målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Målsætningen er ambitiøs og vil kræve opstilling af delmål undervejs. Der er blevet foreslået et delmål om, at fossile brændsler til el- og varmeforsyning skal være udfaset og erstattet 100 % med vedvarende energi i 2035, og at det skal nås gennem en betydelig udbygning med vindmøller og elektrificering af varme- og transportsektoren. Dette vil nødvendiggøre en massiv udskiftning af individuelle olie- og naturgasfyr med primært varmepumper. Varmepumper kan aftage vindmøllestrøm, men vindmøllernes fluktuerende elproduktion kræver, at varmepumpernes elforbrug gøres fleksibelt for at opnå en optimal udnyttelse af vindmøllestrømmen. Varmepumper har et stort potentiale for at kunne opfylde dette krav ved udnyttelse af varmelagre i beholdere og bygningskonstruktioner.

To afgørende forudsætninger skal dog opfyldes for at nå de politiske mål: Teknik og marked for varmepumper skal udvikles og tilpasses de nye krav om fleksibelt forbrug.

Imidlertid står der en række barrierer i vejen for varmepumpernes udbredelse. Disse kan opdeles i rammevilkår, teknik, marked og videnopbygning. Områderne kan og skal angribes parallelt og bliver det allerede i dag, men adskillige F&U-projekter og analyser har vist, at det går alt for langsomt.

Varmepumperne er løbet ind i uventede problemer, som generelt hæmmer udbredelsen. Stik imod forudsigelserne er olie- og gaspriserne faldet, hvilket giver en længere tilbagebetalingstid ved at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper på grund af varmepumpens høje investeringsniveau. Nye træpillefyr er også en skrap konkurrent på grund af en lavere investering, lave brændselsomkostninger grundet afgiftsfritagelse og ofte en mere simpel installation. Ud over at afsætningsgrundlaget for vindmøllestrøm udebliver, fremmer et vigende varmepumpesalg heller ikke fabrikanternes incitament til at udvikle de nødvendige tekniske løsninger til at opfylde kravet om fleksibelt forbrug.

Alt i alt er udsigterne på kort og mellemlangt sigt til at introducere mere VE-el i varmeforsyningen og udfolde varmepumpernes potentiale for fleksibelt elforbrug ikke for lyse, med mindre der hurtigt gøres en væsentlig indsats for at nedbryde barriererne.

Følgende indsatsområder anbefales:
  • Smart Energy System. Der skal udarbejdes en strategi for sammentænkning af el-, gas- og fjernvarmesystemer for maksimal fleksibilitetspotentiale gennem synergier med forbrugssiden.

  • Økonomiske incitamenter for aktørerne. Tarif- og afgiftsstrukturer for elmarkedet ændres, variable elpriser introduceres, krav om deltagelse i regulerkraftmarkedet ændres, marked for belastningsudjævning i distributionsnettet etableres. Ligestilling med tariffer og afgifter for andre opvarmningsformer indføres. Initiativerne i markedsmodel 2.0 projektet udført af energinet.dk er første skridt i den retning.

  • Registrering, måling og afregning af fleksible forbrugsenheder. Indførelse af krav om prisafhængig styring og regulering af fleksible forbrugsenheder, herunder timemåling og -afregning (eller kortere intervaller), evt. i bygningsreglementet for 2020. Udarbejdelse af oplæg til principper og krav om forenklet administration og procedurer for separat afregning af varmepumpers energiforbrug og -produktion.

  • Uddannelse og certificering. Forbedring af kvalitet i rådgivning og installationer gennem udvikling af obligatorisk uddannelse og certificering for varmepumpeinstallatører på både VVS og El siden.
  • Standarder for kommunikation mellem varmepumper og serviceudbydere fastlægges internationalt og implementeres, herunder også metoder til beskyttelse af følsomme informationer om slutbrugere.

  • Test og Smart Grid-mærkning. Faciliteter og standarder for testmetoder og mærkning af varmepumpers Smart-Grid-readiness etableres og udarbejdes.

  • Optimering af metoder og udvikling af dynamiske modeller til styring og diagnosticering. Fjerndiagnosticering af varmepumpedrift, forudsigelse af rumvarme og varmtvandsforbrug på baggrund af eksempelvis vejrprognoser, placering af op/nedregulering ved puljestyrede varmepumper udvikles og testes.

  • Varmepumpe Smart Grid hardware og software udvikles og integreres i varmepumpestyringer og kan gøres til et krav i forbindelse med afgiftsfritagelse og tilskud samt eventuelt stilles som krav i bygningsreglementet BR2020.

  • DSO’er – teknik, metoder, økonomi. Metoder og modeller til vurdering af flaskehalsproblemer, ’Cold-load pickup’ og forceret afbrydelse udvikles. 

  • Forbedret business case for aktørerne – slutbrugere, aggregatorere, serviceudbydere mfl. Afprøvning, demonstration og udarbejdelse af koncepter for forretningsmodeller mellem serviceudbydere og slutbrugere, herunder forslag til tillægsydelser bygget op omkring kerneydelsen ’Smart Grid’-styring af varmepumper.
Dette er et uddrag af notatet ”Undersøgelse vedr. varmepumper og SmartGrid”, som offentliggøres efterfølgende.

Spørgsmål eller kommentarer?

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte Claus Schøn Poulsen.
  
  
Claus Schøn Poulsen
Teknologisk Institut
Tlf.: 72202514
csp@teknologisk.dk

Få flere oplysninger

Konference om rammebetingelser

I foråret 2016 blev der afholdt en konference om rammebetingelse for Smart Grid i Danmark i samarbejde med Energinet.dk.
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.