Loading
HP-Hub / Model for interaktion mellem HP-hub og andre aktører
 

Model for interaktion mellem HP-hub og andre aktører

Her kan du se en model for, hvordan HP-hub'en og de forskellige aktører interagerer med hinanden.

HP-hub'en leverer ikke infrastruktur til online dataopsamling og styring af varmepumper, som StyrDinVarmepumpe platformen, men er et centralt register for varmepumpers stamdata og historiske forbrugsdata, der kan tilgås efter behov. Dette er specielt interessant i relation til leverandørskifte, hvor Service Providers kan rekvirere relevant stam- og driftdata, såfremt slutkunden, der ejer data, tildeler rettighederne til at se disse data.
 
Arkitekturmodel for system, der viser sammenhængen mellem
aktører defineret i SDVP regi samt hvordan HP-hub'en indgår.

Slutbruger modtager en service fra service provideren. Slutbrugeren har fået installeret en varmepumpe og drager fordel af varmen, som den producerer. Slutbrugeren betaler service provideren f.eks. for at overvåge varmepumpen.

Varmepumpe leverer varme eller kulde ved tilførsel af elektrisk energi. Der er datakommunikation mellem varmepumpen og forskellige sensorer.

Producenten er medtaget for at indikere, at han/hun kan have en aktiv rolle i etableringen af kommunikationadgangen til varmepumpen. Enkelte producenter har etableret deres egne cloud setup, hvor driftsdata fra varmepumperne hentes online, og hvor der er mulighed for at sende styresignaler den anden vej. Herved kan der gives adgang for aggregatorer eller andre tredjeparter, så de kan kommunikere med de individuelle varmepumper.

Herudover kan man forestille sig, at producenterne eller deres repræsentanter ved installation af varmepumper sender stamdata vedrørende varmepumpen og den aktuelle installation til HP-hub'en, som senere kan hentes af aggregatoren/service provideren.

Producenten dækker både over produktion og salg til installation og vedligehold af selve varmepumpen. Dette indebærer fjernovervågning og dataopsamling til brug for service af varmepumpen.

HP-hub er et centralt dataregister, som skal sikre en brugerstyret adgang til dataudveksling mellem varmepumper, producenter og serviceleverandører, som service providere og/eller aggregatorer.

Styr Din Varmepumpe (Intelligent Energistyring a.m.b.a.) har udviklet en kommunikationsinfrastruktur, som har samme rolle, som førnævnte cloud setup. Denne kommunikationsinfrastruktur gør det muligt at etablere tovejs-kommunikation til varmepumper fra producenter, der ikke selv tilbyder et kommunikationssetup.

Aggregatoren har et IT-system, som varetager den tekniske tovejs-kommunikation med én eller flere varmepumper med henblik på at fortage en driftsoptimering eller overvågning. Denn aktør skal sikre at data udveksles mellem varmepumpen og aktørerne. Dette indebærer f.eks. at sende styresignaler til varmepumperne. Denne ydelse sendes til service provideren.

Tilsluttes en ny varmepumper til systemet, kan aggregatoren læse varmepumpens stamdata i HP-hub'en. Disse data hentes kun en gang. Herudover kan aggregatoren (sammen med service provideren) hente sidste års driftsdata, hvis disse data er tilgængelige, med op til døgnopløsning, og på baggrund af dette fremkomme med et mere retvisende tilbud til slutbrugeren.

Når en varmepumpe er i drift hos aggregatoren, er det aggregatorens ansvar at sende driftsdata for de tilsluttede varmepumper til HP-hub'en en gang i døgnet. Hvilke data, der udveksles, specificeres andet steds.

Aggregatoren henter allerede forskellig data, herunder el og varme for varmepumpen, og afregningsdata vil derfor også kunne indgå i HP-hub'en. Det skal dog defineres, hvordan der skal skabes et link mellem målerne hos slutbrugeren og HP-hub'en, da målerne enten er en del af den oprindelige installation eller installeret af aggregatoren for at kunne styre varmepumpen.

Service provideren har kontakten til slutbrugeren vedrørende leverancen af en service. Denne aktør driver en kommerciel forretning i relation til slutbrugeren, som kan være salg af varme, indeklimastyring eller service i relation til slutbrugerens varmepumpeinstallation, f.eks. smart styring af varmepumper i forhold til elmarkedet inden for de komfortgrænser, som slutbrugeren ønsker.

Aggregatoren og service provideren kan være en og samme juridiske entitet, men behøver ikke at være det.

Den balanceansvarlige har adgang til elmarkedet i forbindelse med enten forbrug eller produktion.

Den nationale datahub er et central og uafhængigt IT-system til håndtering af måledata og forretningsprocesser for alle målepunkter i Danmark.

Netselskabet er ansvarlig for aflæsning af elmåler og aflevering af måledata til den nationale datahub.

HP-hubbens basis use cases

Der er mange ligheder mellem Energinet.dk’s DataHUB og HP-hub'en. Der er f.eks. tilfælde, hvor DataHUB’s grundlæggende use cases for leverandørskift, anmodning om stamdata og historiske data og måledata er sammenlignelige med HP-hub'ens basis use cases.
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.