Loading
Test og testmiljøer / Definitioner på smart grid og smart energy
 

Definitioner på smart grid og smart energy

Her kan du læse nogle eksempler på definitioner på smart grid og smart energy.

"Smart grid - fremtidens intelligente elsystem

Det intelligente elsystem kan blandt andet bidrage til at håndtere varierende mængder strøm i elnettet, når der f.eks. kommer endnu flere vindmøller. Smart grid er dermed et vigtigt redskab til at reducere afhængigheden af fossil energi.

Hvad er smart grid?

Det intelligente elsystem (smart grid) bruges som en samlebetegnelse for styring af hele elsystemet, dvs. en samtænkning af produktion, transmission, distribution og styring af forbrug.

For at kunne indpasse store mængder vedvarende energi i elsystemet må det danske elnet blive mere fleksibelt. På produktionssiden skal der indbygges mere intelligens i elnettet, sådan at nettet kan håndtere den svingende produktion af f.eks vindenergi. På forbrugssiden skal elforbruget gøres mere fleksibelt, så strømmen udnyttes bedst muligt. Det handler i sin enkelthed om at sikre, at forbrugerne kan reagere på prissignaler i markedet.

Udrulningen af et dansk smart grid vil finde sted over de næste to årtier, men fundamentet skal etableres nu - dvs. den nødvendige standardisering og funktionalitet skal være på plads.

Informations- og kommunikationsteknologi kan gøre forbrugernes varmepumper, elbiler, m.m. til aktive ressourcer for elsystemet. Konkret består det intelligente net af målere og andet udstyr samt software til styring af net, forbrug og produktion. En del af teknologierne eksisterer allerede, men skal kombineres med IT- og kommunikationsteknologi på en ny måde. Det indebærer en højere grad af digitalisering af elnettet.
 
Energinet.dk har udarbejdet denne model over smart grid:"
 
 
 Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

"Smart grid

Smartgrid er en fælles betegnelse for et elsystem, hvor samspil mellem produktion og forbrug af elektrisk energi samt introduktion af ny teknologi muliggør, at elproduktion baseret på vedvarende energikilder effektivt kan fordeles og udnyttes i elsystemet."
 
Kilde: Dansk Energi
 
”Intelligente elsystemer, der kan integrere alle tilkoblede brugeres adfærd og handlinger – både dem der producerer el, dem der forbruger el, og dem der gør begge dele – for effektivt at kunne levere en bæredygtig, økonomisk og sikker elforsyning.”
 
Kilde: The European Technology Platform for Electricity Networks of the Future (ETP SmartGrids) 
 
"Betegnelserne smart grid og smart energy bruges ofte i flæng. I dette notat anvendes følgende definitioner:
 
Smart grid = et intelligent elsystem. Et intelligent el-system integrerer el-forbrugeres og el-producenters adfærd og handlinger for effektivt at kunne levere en grøn, økonomisk og sikker elforsyning.
 
Smart energy = et sammenhængende og intelligent energisystem. I et smart energisystem er der samspil mellem produktion og forbrug af energi til el, varme, transport og industriformål.
 
Energisystemerne indrettes mere fleksibelt og integreres i langt højere grad end i dag. F.eks. kan den fluktuerende vindkraftproduktion i perioder lagres som varmt vand i fjernvarmesystemerne via elpatroner og store varmepumper, og naturgasnettet kan bruges til lagring og transport af grønne gasser produceret ved hjælp af overskudsvindkraft."
 
Kilde: Region Midtjylland 

Få flere oplysninger

Her kan du læse mere om definitionerne af smart grid og smart energy.
 
 
 
 
 
 
Her kan du læse regeringens smart grid strategi (2013), hvis formål blandt andet er at give forbrugerne nye muligheder for at styre deres energiforbrug.
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.